Kuv yog ib tug kawm tiav hauv lub tsev kawm phaj siab La Follette xyoo ’96 thiab thaum kuv muab xav rov mus rau kuv xyoo kawm qib 12, kuv muaj ob chav study halls tom qab noj sus. Kuv tau tawm tom tsev kawm phaj siab La Follette mus nyob ua si tom tsev, mus noj sus, mus tsaug zog, ces mam rov tuaj rau tom tsev kawm ntawv dua thiab thaum kuv xav txog lub sij hawm ntawd kuv xav tias yog ib lub fwv tsam nkim pov tseg thiab thaum kuv xav txog peb Feem Tuav Cov Hau Kev cov me nyuam kawm ntawv, kuv xav txog cov fwv tsam zoo uas lawv yuav muaj rau hauv peb lub zej zog kawm ua ke, mus xyuas lub zej zog cov neeg koom tes, thiab txhim kho kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb lub zej zog. Lawv yuav tsis tos txog rau thaum nyob hauv tsev kawm qib siab los yog ua hauj lwm es mam li muaj qhov kev kawm muaj nuj nqis ntawd. Lawv yuav muaj qhov kev kawm muaj nuj nqis ntawd nyob hauv tsev kawm phaj siab.

 

Cov xib fwb cuab pob ntseg rau nej ntau. Pawg neeg ntawd yog ib pawg me zog. Nej yuav tau ntsib nrog ntau leej me nyuam kawm ntawv. Kuv xav tias txoj kev zoo tshaj plaws rau kuv los mus kawm yuav yog kev nqis tes ua. Nws ua tau txhua yam zoo zog vim tias nej tau nyob nrog kiag uas tsis yog qhov pheej xav txog nws thiab muab sau tseg xwb.

 

Cov xib fwb txaus siab heev los mus koom tes nyob rau hauv tej pawg me me kawm ua ke. Peb Feem Tuav Cov Hau Kev cov xib fwb yuav rau muab tso ua khub nyob hauv chav kawm Lus Askiv, chav kawm txuj ci, chav kawm nywj keeb nrog rau lub niam tswv yim kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

 

Thiab qhov ntawd yuav muab tau lub fwv tsam rau peb cov me nyuam los kawm txog qhov cov ntawv kawm sib txawv thiab sib thooj li cas thiab npaj lawv mus rau tes hauj lwm nyob hauv peb lub zej zog. Lub tsev kawm phaj siab La Follette tau txaus siab heev uas muaj Feem Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej rau lwm xyoo. Peb txaus siab txais tos peb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus. Txoj hau kev noj qab haus huv tom tsev kawm phaj siab La Follette yuav yog qhov zoo heev.

 

Peb txaus siab heev txog qhov no. Yog li ntawd, kuv xav tias thaum peb tsis muaj cuab kav tuav tau peb cov ntaub ntawv kawm ua ke thoob plaws hauv cov chav ntawv kawm, nws yuav muaj nuj nqis tshaj rau cov me nyuam kawm ntawv, yog peb nug peb tus kheej tas mus li tias vim li cas peb thiaj ua tes hauj lwm no? Qhov tseem ceeb ntawm peb qhov kev ntseeg yog dab tsi thiab qhov no qhia tau txoj hau kev uas peb qhia cov me nyuam kawm ntawv tau li cas, thiab kuv xav tias Feem Tuav Cov Hau Kev yuav cia cov me nyuam kawm ntawv los muab lus teb nqe lus nug tias vim li cas rau lawv tus kheej. Vim li cas nej thiaj tuaj rau ntawm no? Tes hauj lwm no cuam tshuam rau nej cov kev ntseeg li cas thiab xws li tej yam nej xav ua nyob rau hauv lub ntiaj teb no los hloov tej yam nej xav tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv txaus siab heev rau Feem Tuav Cov Hau Kev los rau tom La Follette.