Feem Tuav Cov Hauv Kev yog ib txoj hau kev rau cov me nyuam kawm ntawv los mus kawm rau hauv lub ntsiab ntawm lub niam txwv yim uas lawv txaus siab rau. Los mus xyaum nqis tes kawm, los mus koom rau hauv tej pawg me me kawm ua ke uas yog npaj rau qib 9 mus txog qib 12 kom lawv thiaj yuav sib paub zoo thiab kuv yuav xav kom lawv ua heev. Kuv xav kom kuv muaj lub fwv tsam los ua tej yam zoo li no thaum kuv nyob hauv tsev kawm phaj siab. Cov fwv tsam uas nws yuav tsim muaj rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, hauv fab ESL, fab kev kawm tshwj xeeb, fab kev kawm tshaj lij.

 

Nws yuav yog ib lub fwv tsam rau cov kawm qib 9 los ua zoo xav dua txog tej yam lawv yuav txaus siab rau. Feem Tuav Cov Hau Kev zoo tib yam li lwm cov chav kawm nyob tom tsev kawm phaj siab East uas hloov mus rau hauv tsev kawm phaj siab. Nws muaj cuab kav ua rau txaus ntshai. Feem Tuav Cov Hau Kev muab ib lub fwv tsam rau kuv los npaj nrog ib pawg me nyuam kawm ntawv uas nej yuav tau koom ua ke rau ntau xyoo tom ntej no.

 

Peb txaus siab heev hais txog qhov muaj Feem Tuav Cov Hau Kev rau ntawm Tsev Kawm Phaj Siab East qhov kev kawm tob thiab duas kev kawm uas nej mus kawm rau hauv Feem Tuav Cov Hau Kev mas ywj nej raws li yog ib tug me nyuam kawm ntawv. Nej yuav muaj cuab kav mus tau tob heev. Nej yuav muaj cuab kav kawm tau tag nrho nej cov chav ntawv xav kawm nyob hauv feem kev kawm txuj ci noj qab haus huv ntawm qhov kev kawm no. Yog tias nej xav ua ntiav zog me ntsis, uas yog nej nyiam xyaum kawm raws qhov kev kawm tab sis nej tseem xav tshawb xyuas lwm yam li suab paj nruab thiab kev nrag duab thiab kev ua noj, nej tseem muaj cov fwv tsam no tib yam nkaus.  Yog li, kuv xav tias muaj ib qhov to taub yuam kev txog Feem Tuav Cov Hau Kev tias yog cov me nyuam kawm ntawv tuaj rau hauv cov hau kev no ces lawv cia li raug kaw rau hauv cov kev kawm xaiv hauj lwm rau lawv lub neeg tas nrho tab sis nws tsis zoo li ntawd. Thaum cov me nyuam kawm ntawv tuaj rau hauv cov hau kev no, qhov kev kawm uas lawv tau txais yuav pab lawv txhua yam hauj lwm tom ntej los yog txhua lub tsev kawm qib siab uas lawv yuav mus kawm. Kuv txaus siab heev hais txog Feem Tuav Cov Hauv Kev tuaj rau tom tsev kawm Phaj Siab.  Kuv cia siab tias nws yuav txhawb zog rau cov me nyuam kom mus tau tob zog rau hauv tej yam lawv ua nyob hauv lawv cov chav kawm. Kuv txaus siab heev uas muaj ib pawg me nyuam kawm ntawv uas xaiv los mus nyob rau hauv ib qhov kev kawm tseem ceeb thiab nej paub tias lawv tau siv sij hawm thiab tau kub siab los xyuas meej kom lawv nyob rau hauv pawg ntawd chav kawm ua kev thiab lawv rau siab heev. Kuv xav mas pab ntawd yuav yog pawg me nyuam kawm ntawv muaj ua ke nyob hauv ib chav kawm.