MMSD Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Ziag No

Mus Sau Npe Ziag No

Lub Tsev Kawm Phaj Siab West tsis sau npe rau cov me nyuam kawm ntawv tuaj kawm rau hauv Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej rau xyoo 2020-21. Peb yuav txaus pab cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv Wes cheeb tsam tshawb nrhiav cov hau kev muaj nyob rau tom Cov Tsev Kawm Phaj Siab East, La Follette thiab Memorial, thiab peb yuav muaj pab tau nej kom dhau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej tus txheej txheem sau npe, yog tias nej xav tau kev pab. Yog xav mus saib peb Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej cov me nyuam kawm ntawv ziag no seb kawm tau zoo li cas nyob tom West thiab thoob plaws hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv, mus soj qab saib peb hauv Twitter.

Hais mus kom xa ib tsab tuaj rau nej.

Hnub xaus rau daim daim ntawv sau npe yog lub Ib Hlis 24, 2020. Tom qab hnub xaus, yuav tsis muab daim ntawv sau npe leg rau hnub tim 1 thiab hnub tim 15 ntawm txhua lub hli.

Yog tias muaj cov neeg sau npe tuaj coob tshaj cov chaw muaj rau kawm lawm, yuav muab rau raws li qhov ntawm no: cov ntawv sau npe ntawm cov me nyuam kawm ntawv nyob rau suam chaw tuaj kawm ntawm lub tsev kawm phaj siab rau xaiv ntawd, cov me nyuam kawm ntawv muaj ntawv pom zoo cia tshais mus kawm, MMSD cov me nyuam kawm ntawv ziag no nyob rau sab nrauv ntawm suam chaw tuaj kawm, txhua lwm daim ntawv sau npe tuaj. Cov ntawv sau npe tau rau hnub kawg yuav raug muab tso rau qhov rho npe los ua cov nyob tos. Cov ntawv sau npe txhua daim tau txais tom qab hnub kawg yuav muab ntxiv rau hauv qab ntawm daim ntawv teev cov neeg nyob tos sib lawv liag raws li qhov tau txais.

 

Tsis yog ib tug me nyuam kawm ntawv ziag no nyob hauv MMSD

Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej cov ntawv sau npe yuav tau muaj tus me nyuam kawm ntawv tus ID # uas yog Madison Cov Tsev Kawm Ntawv muab

Yuav sau npe mus rau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej qhov kev kawm, txhua daim ntawv sau npe yuav tau muaj Madison Cov Tsev Kawm Ntawv tus me nyuam kawm ntawv tus ID #. Mus ua Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej daim ntawv sau npe yog tias koj tus me nyuam kawm ntawv muaj tus ID# uas yog Madison Cov Tsev Kawm Ntawv muab.

Txhua tus me nyuam kawm ntawv tsis muaj me nyuam kawm ntawv tus ID # uas Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv muab, yuav tau ua daim ntawv thom nug hauv qab no ua ntej ua ntaub ntawv mus rau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej qhov kev kawm. Thov muab ib tug email tso rau hauv daim ntawv thom nug.

Ua Daim Ntawv Thom Nug no YOG TIAS:

  • Koj tus me nyuam kawm ntawv ziag no mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntiav (private/parochial), LOS YOG
  • Koj tus me nyuam kawm ntawv zuag no mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntawm Madison sab nrauv (qhib sau npe)

THIAB

  • Tus me nyuam kawm ntawv tsis tau mus sau npe rau hauv MMSD.

Hu rau Fab Sau Npe chaw tuav hauj lwm yog koj muaj lus nug hais txog me nyuam kawm ntawv tus ID # (608)663-4957.

Thaum ua daim ntawv thom nug tiav lawm, Fab Sau Npe Kawm chaw tuav hauj lwm yuav leg tus me nyuam kawm ntawv cov ntaub ntawv thiab muab ib tug ID # rau nws. Fab Sau Npe chaw tuav hauj lwm mam li email rau cov niam txiv/cov saib xyuas nyob rau hauv 24-48 xuab moos. Nyob rau hauv tsab email yuav tso qhov link mus rau hauv Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej daim ntawv sau npe, me nyuam kawm ntawv tus ID #, thiab niam txiv /tus saib xyuas tus Infinite Campus parent portal username thiab tus password.

Kev yuav rub koj tus Infinite Campus parent portal Username thiab tus Password.

MMSD cov niam txiv/cov saib xyuas ziag no yuav muaj cuab kav ua tau daim ntawv sau npe mus rau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej qhov kev kawm uas yog siv lawv tus Infinite Campus parent portal username thiab tus password. Qhib ntawm no mus rub koj tus username thiab tus password hauv email los.