pathways header image

Pab cov me nyuam kawm ntawv tshawb lawv cov kev txaus siab thiab tej yam ntxim yuav muaj rau yav tom ntej

Los ntawm Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, peb cov tsev kawm ntawv phaj siab yuav muaj cov hau kev ua kom haum tus kheej ntau ntxiv rau cov me nyuam kawm ntawv los mus:

  • Kawm cov ntaub ntawv lawv txaus siab txog
  • Tshawb cov hau kev npaj rau cov tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv qib siab cov kev kawm
  • Txuas tej yam lawv kawm hauv chav kawm thiab tej yam muaj tseeb haub lub ntiaj teb
  • Xyaum lawv txoj kev txawj thiab kev ntse nyob sab hauv thiab sab nrauv ntawm chav kawm
  • Tsim kev sib raug zoo nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv txoj hau kev lub zej zog kev kawm txoj kev kawm sib koom ua ke
  • Txais kev cob qhia los ntawm cov xib fwb thiab cov kws pab tswv yim
  • Txuas tau nrog cov tsev kawm ntawv qib siab, cov lag luam, thiab cov koom haum hauv zos
  • Muab cov kev txhawb nqa tsev kawm ntawv – Kev Kawm Mus Deb, cov kev pab rau cov Me Nyuam Xyaum Kawm Lus Askiv los yog cov me nyuam muaj kev nyuab kawm tsis tau, kev pab tswv yim, thiab lwm yam

Peb thov caw nej mus saib ntxiv uas yog mus nyeem peb Cov Lus Sawv Daws Nquag Nug thiab Cov Lus Teb.

twitter logo  Twitter: @mmsdpathways

Students will have two options, pending Board approval on December 17:

Health services career options

Health Services will continue to be offered at East, La Follette, Memorial and West high schools. Learn more about the specific theme of this pathway at each school:

East High School Public Health Academy for Social Justice

La Follette High School Health Care Leaders Academy

Memorial High School Health and Wellness

West High School Health Equity for Social Justice Community

Information technology and communication career options

Information and Communication Technology will be offered at East, La Follette and Memorial high schools in the fall. Learn more about the specific theme of this pathway at each school:

East High School Purgolder Academy of Information and Communication Technology

La Follette’s ITC Academy at La Follette High School

Memorial High School Information and Communications Technology through Innovation

Ib qho kev kawm hauv tsev kawm phaj siab uas txaus siab thiab muaj hom phiaj

Nyob rau hauv Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, ib tug me nyuam kawm ntawv yuav kawm lawv cov chav ntawv kawm tseem ceeb (core content courses) hauv tsev kawm ntawv phaj siab, pib hauv qib cuaj mus txog rau thaum kawm tiav, nyob rau hauv ib pawg ob peb leeg kawm ua ke, uas cia lawv tsim cov kev sib raug zoo khov kho nrog rau ib pab me nyuam kawm ntawv sib koom ua ke thiab cov neeg ua hauj lwm uas yuav txheeb tsis tu ncua thiab muab kev txhawb nqa pab cov me nyuam kawm ntawv kom mus txog lawv cov hom phiaj.

Cov chav ntawv kawm tseem ceeb (core content courses) muaj ib lub ntsiab kawm. Cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv txoj hau kev no yuav muaj hwv tsam los tshawb txog cov ntaub ntawv kawm hais txog Kev Noj Qab Haus Huv nyob sab hauv thiab sab nrauv ntawm lub tsev kawm ntawv kom ua rau lawv txoj kawm mus tob zog thiab txuas rau tej yam ntxim yuav muaj rau yav tom ntej.

Cov me nyuam kawm ntawv kuj yuav muaj hwv tsam los kawm cov chav ntawv kawm mus siab (honors courses) thiab cov chav ntawv kawm mus deb (AP courses), thiab cov chav ntawv xaiv kawm nyob sab nrauv ntawm lawv txoj kev kawm. Cov me nyuam kawm ntawv muab lawv cov kev txiav txim raws li lawv tus kheej qhov kev txaus siab.