Pathways logo

twitter logo  Twitter: @mmsdpathways

Mus Sau Npe Ziag No!

East PDF
La Follette PDF
Memorial PDF
West PDF

Yuav txais cov ntawv sau npe ntxiv; yuav muab leg rau hnub tim 1 thiab tim 15 ntawm txhua lub hli.

Lees Txais/Tsis Lees Txais Kev Tuaj Kawm Rau Hauv Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej

Yog tias muaj cov neeg sau npe tuaj coob tshaj cov chaw muaj rau kawm lawm, yuav muab rau raws li qhov ntawm no: cov ntawv sau npe ntawm cov me nyuam kawm ntawv nyob rau suam chaw tuaj kawm ntawm lub tsev kawm phaj siab rau xaiv ntawd, cov me nyuam kawm ntawv muaj ntawv pom zoo cia tshais mus kawm, MMSD cov me nyuam kawm ntawv ziag no nyob rau sab nrauv ntawm suam chaw tuaj kawm, txhua lwm daim ntawv sau npe tuaj. Cov ntawv sau npe tau rau hnub kawg yuav raug muab tso rau qhov rho npe los ua cov nyob tos. Cov ntawv sau npe txhua daim tau txais tom qab hnub kawg yuav muab ntxiv rau hauv qab ntawm daim ntawv teev cov neeg nyob tos sib lawv liag raws li qhov tau txais.

Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej cov ntawv sau npe yuav tau muaj tus me nyuam kawm ntawv tus ID # uas yog Madison Cov Tsev Kawm Ntawv muab

Yuav sau npe mus rau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej qhov kev kawm, txhua daim ntawv sau npe yuav tau muaj Madison Cov Tsev Kawm Ntawv tus me nyuam kawm ntawv tus ID #. Mus ua Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej daim ntawv sau npe yog tias koj tus me nyuam kawm ntawv muaj tus ID# uas yog Madison Cov Tsev Kawm Ntawv muab.

Txhua tus me nyuam kawm ntawv tsis muaj me nyuam kawm ntawv tus ID # uas Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv muab, yuav tau ua daim ntawv thom nug hauv qab no ua ntej ua ntaub ntawv mus rau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej qhov kev kawm. Thov muab ib tug email tso rau hauv daim ntawv thom nug.

Ua Daim Ntawv Thom Nug no YOG TIAS:

 • Koj tus me nyuam kawm ntawv ziag no mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntiav (private/parochial), LOS YOG
 • Koj tus me nyuam kawm ntawv zuag no mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntawm Madison sab nrauv (qhib sau npe)

THIAB

 • Tus me nyuam kawm ntawv tsis tau mus sau npe rau hauv MMSD.

Hu rau Fab Sau Npe chaw tuav hauj lwm yog koj muaj lus nug hais txog me nyuam kawm ntawv tus ID # (608)663-4957.

Thaum ua daim ntawv thom nug tiav lawm, Fab Sau Npe Kawm chaw tuav hauj lwm yuav leg tus me nyuam kawm ntawv cov ntaub ntawv thiab muab ib tug ID # rau nws. Fab Sau Npe chaw tuav hauj lwm mam li email rau cov niam txiv/cov saib xyuas nyob rau hauv 24-48 xuab moos. Nyob rau hauv tsab email yuav tso qhov link mus rau hauv Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej daim ntawv sau npe, me nyuam kawm ntawv tus ID #, thiab niam txiv /tus saib xyuas tus Infinite Campus parent portal username thiab tus password.

Kev yuav rub koj tus Infinite Campus parent portal Username thiab tus Password.

MMSD cov niam txiv/cov saib xyuas ziag no yuav muaj cuab kav ua tau daim ntawv sau npe mus rau Feem Tuav Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej qhov kev kawm uas yog siv lawv tus Infinite Campus parent portal username thiab tus password. Qhib ntawm no mus rub koj tus username thiab tus password hauv email los.

Ib qho kev kawm hauv tsev kawm phaj siab uas txaus siab thiab muaj hom phiaj

Nyob rau hauv Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, ib tug me nyuam kawm ntawv yuav kawm lawv cov chav ntawv kawm tseem ceeb (core content courses) hauv tsev kawm ntawv phaj siab, pib hauv qib cuaj mus txog rau thaum kawm tiav, nyob rau hauv ib pawg ob peb leeg kawm ua ke, uas cia lawv tsim cov kev sib raug zoo khov kho nrog rau ib pab me nyuam kawm ntawv sib koom ua ke thiab cov neeg ua hauj lwm uas yuav txheeb tsis tu ncua thiab muab kev txhawb nqa pab cov me nyuam kawm ntawv kom mus txog lawv cov hom phiaj.

Cov chav ntawv kawm tseem ceeb (core content courses) muaj ib lub ntsiab kawm – Kev Noj Qab Haus Huv yog lub ntsiab kawm ntawm peb thawj Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, uas yuav muaj rau tom peb cov tsev kawm ntawv phaj siab rau lub xyoo kawm 2017-2018. Cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv txoj hau kev no yuav muaj hwv tsam los tshawb txog cov ntaub ntawv kawm hais txog Kev Noj Qab Haus Huv nyob sab hauv thiab sab nrauv ntawm lub tsev kawm ntawv kom ua rau lawv txoj kawm mus tob zog thiab txuas rau tej yam ntxim yuav muaj rau yav tom ntej.

Cov me nyuam kawm ntawv kuj yuav muaj hwv tsam los kawm cov chav ntawv kawm mus siab (honors courses) thiab cov chav ntawv kawm mus deb (AP courses), thiab cov chav ntawv xaiv kawm nyob sab nrauv ntawm lawv txoj kev kawm. Cov me nyuam kawm ntawv muab lawv cov kev txiav txim raws li lawv tus kheej qhov kev txaus siab.

Raws li cov zej zog nyias zoo txawv nyias, peb plaub lub tsev kawm phaj siab puav leej muaj Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej uas yog lawv ua raws li lawv txoj kev xam pom. Nej yuav muaj cuab kav mus xyuas tau ntxiv nyob rau hauv lawv qhov website:

East High School
LaFollette High Schoo
Memorial High School
West High School

Pab cov me nyuam kawm ntawv tshawb lawv cov kev txaus siab thiab tej yam ntxim yuav muaj rau yav tom ntej

Los ntawm Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, peb cov tsev kawm ntawv phaj siab yuav muaj cov hau kev ua kom haum tus kheej ntau ntxiv rau cov me nyuam kawm ntawv los mus:

 • Kawm cov ntaub ntawv lawv txaus siab txog
 • Tshawb cov hau kev npaj rau cov tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv qib siab cov kev kawm
 • Txuas tej yam lawv kawm hauv chav kawm thiab tej yam muaj tseeb haub lub ntiaj teb
 • Xyaum lawv txoj kev txawj thiab kev ntse nyob sab hauv thiab sab nrauv ntawm chav kawm
 • Tsim kev sib raug zoo nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv txoj hau kev lub zej zog kev kawm txoj kev kawm sib koom ua ke
 • Txais kev cob qhia los ntawm cov xib fwb thiab cov kws pab tswv yim
 • Txuas tau nrog cov tsev kawm ntawv qib siab, cov lag luam, thiab cov koom haum hauv zos
 • Muab cov kev txhawb nqa tsev kawm ntawv – Kev Kawm Mus Deb, cov kev pab rau cov Me Nyuam Xyaum Kawm Lus Askiv los yog cov me nyuam muaj kev nyuab kawm tsis tau, kev pab tswv yim, thiab lwm yam

Peb thov caw nej mus saib ntxiv uas yog mus nyeem peb Cov Lus Sawv Daws Nquag Nug thiab Cov Lus Teb.

 

Mus rub daim ntawv nthuav qhia cov ntsiab lus Feem Tuav Cov Hau Kev Qhov Kev Tshawb Fawb