Pathways logo

Instagram: Instagram@mmsdpathways Twitter: Twitter@mmsdpathways

 • four girls posing for a picture in front of a pathways backdrop

  Thank you to everyone who came out to our four Meet & Greet Nights to celebrate Personalized Pathways! Click on the right arrow to see pictures from the events.

 • families at tables with balloons

  La Follette had a great turnout at their event on May 11

 • families sitting at tables waiting for event to start

  West filled their cafenasium with excited students and their families on May 1

 • students and families sitting on the bleachers at east high school

  East's event, on May 11, took place in the gym

 • families sitting at tables and standing in back of room

  It was standing room only at Memorial for their event on May 3

 • two girls posing for a picture in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families and friends

 • a girl and her little sister posing for a picture in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families and friends

 • a boy posing for a picture in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures to show their excitement around Personalized Pathways and starting high school in the fall

 • a family talking with an east staff member

  Families had the opportunity to meet staff members and ask questions

 • a family posing for a picture together in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families and friends

 • a girl posing for a picture in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures to show their excitement around Personalized Pathways and starting high school in the fall

 • a family talking with a west staff member

  Families had the opportunity to meet staff members and ask questions

 • two girls posing for a picture together in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families and friends

 • a family posing for a picture with principal Sean Storch in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families, friends and school staff

 • a boy posing for a picture with a staff member in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families, friends and school staff

 • four girls posing in front of a pathways backdrop

  Students posed for pictures with their families and friends

 • east staff members in front of a pathways banner

  East High School Staff

 • la follette staff members in front of a pathways backdrop

  La Follette High School Staff

 • memorial staff members in front of a pathways backdrop

  Memorial High School Staff

 • west staff members in front of a pathways backdrop

  West High School Staff


Nej yuav pom tau tias nyog hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv lub zeem muag – txhua tus me nyuam kawm tiav hauv tsev kawm phaj siab npaj tau txhij rau tsev kawm qib siab, kev ua hauj lwm thiab lub zej zog – peb npaj siab siv lo lus thiab, es tsis siv lo lus los yog. Yuav kom peb cov me nyuam kawm ntawv los mus ua tau ib cov laus neeg zoo, peb yuav tsum npaj lawv rau peb (3) yam tag nrho tib si.

Nrog ua kev rau peb cov hom phiaj tseem ceeb ntawm qhov kev txhawb txoj kev kawm ntaub ntawv thiab qhov kev kawm kom tiav rau txhua tus, peb yuav tsum muaj cov me nyuam kawm ntawv coob leej ntxiv koom siab rau hauv txoj kev kawm thiab coj peb cov me nyuam tseem yau nyob hauv lawv qhov kev hloov ntawm kev ua hluas mus rau kev ua neeg laus.

Ib qho kev kawm hauv tsev kawm phaj siab uas txaus siab thiab muaj hom phiaj

two students taking each other's temperatures in classNyob rau hauv Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, ib tug me nyuam kawm ntawv yuav kawm lawv cov chav ntawv kawm tseem ceeb (core content courses) hauv tsev kawm ntawv phaj siab, pib hauv qib cuaj mus txog rau thaum kawm tiav, nyob rau hauv ib pawg ob peb leeg kawm ua ke, uas cia lawv tsim cov kev sib raug zoo khov kho nrog rau ib pab me nyuam kawm ntawv sib koom ua ke thiab cov neeg ua hauj lwm uas yuav txheeb tsis tu ncua thiab muab kev txhawb nqa pab cov me nyuam kawm ntawv kom mus txog lawv cov hom phiaj.

Cov chav ntawv kawm tseem ceeb (core content courses) muaj ib lub ntsiab kawm – Kev Noj Qab Haus Huv yog lub ntsiab kawm ntawm peb thawj Txoj Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, uas yuav muaj rau tom peb cov tsev kawm ntawv phaj siab rau lub xyoo kawm 2017-2018. Cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv txoj hau kev no yuav muaj hwv tsam los tshawb txog cov ntaub ntawv kawm hais txog Kev Noj Qab Haus Huv nyob sab hauv thiab sab nrauv ntawm lub tsev kawm ntawv kom ua rau lawv txoj kawm mus tob zog thiab txuas rau tej yam ntxim yuav muaj rau yav tom ntej.

Cov me nyuam kawm ntawv kuj yuav muaj hwv tsam los kawm cov chav ntawv kawm mus siab (honors courses) thiab cov chav ntawv kawm mus deb (AP courses), thiab cov chav ntawv xaiv kawm nyob sab nrauv ntawm lawv txoj kev kawm. Cov me nyuam kawm ntawv muab lawv cov kev txiav txim raws li lawv tus kheej qhov kev txaus siab.

Raws li cov zej zog nyias zoo txawv nyias, peb plaub lub tsev kawm phaj siab puav leej muaj Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej uas yog lawv ua raws li lawv txoj kev xam pom. Nej yuav muaj cuab kav mus xyuas tau ntxiv nyob rau hauv lawv qhov website:

East High School
LaFollette High Schoo
Memorial High School
West High School

Pab cov me nyuam kawm ntawv tshawb lawv cov kev txaus siab thiab tej yam ntxim yuav muaj rau yav tom ntej

Los ntawm Cov Hau Kev Ua Kom Haum Tus Kheej, peb cov tsev kawm ntawv phaj siab yuav muaj cov hau kev ua kom haum tus kheej ntau ntxiv rau cov me nyuam kawm ntawv los mus:

 • Kawm cov ntaub ntawv lawv txaus siab txog
 • Tshawb cov hau kev npaj rau cov tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv qib siab cov kev kawm
 • Txuas tej yam lawv kawm hauv chav kawm thiab tej yam muaj tseeb haub lub ntiaj teb
 • Xyaum lawv txoj kev txawj thiab kev ntse nyob sab hauv thiab sab nrauv ntawm chav kawm
 • Tsim kev sib raug zoo nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv txoj hau kev lub zej zog kev kawm txoj kev kawm sib koom ua ke
 • Txais kev cob qhia los ntawm cov xib fwb thiab cov kws pab tswv yim
 • Txuas tau nrog cov tsev kawm ntawv qib siab, cov lag luam, thiab cov koom haum hauv zos
 • Muab cov kev txhawb nqa tsev kawm ntawv – Kev Kawm Mus Deb, cov kev pab rau cov Me Nyuam Xyaum Kawm Lus Askiv los yog cov me nyuam muaj kev nyuab kawm tsis tau, kev pab tswv yim, thiab lwm yam

Peb thov caw nej mus saib ntxiv uas yog mus nyeem peb Cov Lus Sawv Daws Nquag Nug thiab Cov Lus Teb.

 

Mus rub daim ntawv nthuav qhia cov ntsiab lus Feem Tuav Cov Hau Kev Qhov Kev Tshawb Fawb

-->